Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna
Administracji


Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Administracja UMK

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-45-15, 611-20-73, 611-49-49
fax: 56 611-4821
e-mail: dzstud@umk.pl
 • Organizowanie przebiegu rekrutacji na studia wyższe i doktoranckie.
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji przez rektora/prorektora w przypadku odwołań, skarg oraz wniosków studentów i doktorantów oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach.
 • Koordynowanie realizacji  przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom.
 • Organizowanie i nadzorowanie spraw związanych z przyjęciem na studia oraz przebiegiem toku studiów obcokrajowców.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród oraz wyróżnień dla studentów, typowaniem najlepszego studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta.
 • Zapewnienie, zgodnej z przepisami, rejestracji organizacji studenckich i kół naukowych oraz prowadzenie ich ewidencji.
 • Opracowywanie wzorów dokumentów związanych z tokiem studiów, uwierzytelnianie dokumentów stwierdzających wykształcenie do obrotu prawnego z zagranicą.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zadań działu oraz weryfikowanie dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie.
 • Przygotowywanie sprawozdań w sprawach znajdujących się w zakresie zadań działu.
 • Współpraca z dziekanatami i innymi jednostkami organizacyjnymi związana z zakresem zadań działu.

Kierownik - mgr Bogumiła Sąsiada

tel.: 56 611-4236
fax: 56 611-4821
e-mail: dzstud@umk.pl, bosa@umk.pl

Pracownicy

specjalista: mgr Karolina Chojnacka
pok.: 408
tel.: 56 611-20-73
fax: 56 611-48-21
e-mail: kdabrowska@umk.pl
 • Rekrutacja na studia wyższe (zamieszczanie informacji dla kandydatów na studia na portalu edukacyjnym i bieżąca ich aktualizacja).
 • Inauguracja roku akademickiego (wytypowanie przedstawicieli wydziałów do złożenia ślubowania studenckiego).
 • Sprawy studentów studiów stacjonarnych (prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów stacjonarnych, odwołania od decyzji dziekana, umowa student-uczelnia).
 • Opracowywanie wzorów dokumentów związanych z tokiem studiów, w tym decyzji o powtarzaniu, warunkowym wpisie na wyższy semestr/rok studiów, skreśleniu.
 • Stypendia ministra (przekazywanie wniosków studentów o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe do MNiSW).
 • Pomoc materialna dla studentów (udział w pracach związanych z przyznawaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów).
 • Kredyty studenckie (kontrola sporządzanych przez wydziały list osób, które znalazły się w grupie 5% najlepszych absolwentów).
 • Sprawy studentów cudzoziemców (korespondencja w j. angielskim z kandydatami na studia, organizowanie i nadzorowanie spraw związanych z przyjęciem na studia, w tym na kierunki prowadzone w języku angielskim).
 • Sprawozdawczość (sporządzanie sprawozdań, w tym  S-10 o liczbie studentów studiów stacjonarnych, dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych jednostek).
specjalista: mgr Wojciech Cukrowski
pok.: 408
tel.: 56 611-2073
fax: 56 611-4821
e-mail: wojcuk@umk.pl
 • Rekrutacja na studia wyższe (udział w organizowaniu przebiegu rekrutacji – współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną).
 • Sprawy studentów studiów niestacjonarnych (prowadzenie spraw dotyczących toku studiów i opłat za studia w tym umów student-uczelnia).
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (koordynowanie realizacji przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym podziału środków).
 • Konkurs na najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca (sporządzanie wzorów wniosków zgłoszeniowych do konkursu, korespondencja w sprawie konkursu z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, przygotowanie listy wypłat nagród dla laureatów konkursu, przygotowanie dyplomów dla laureatów).
 • Dokumenty stwierdzające wykształcenie - uwierzytelnianie dokumentów stwierdzających wykształcenie do obrotu prawnego z zagranicą.
 • Sprawozdawczość (sporządzanie sprawozdań, w tym S-10 o liczbie studentów studiów niestacjonarnych i S-11 dotyczącego pomocy materialnej dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych jednostek).
specjalista: mgr Hanna Osial
pok.: 408
tel.: 56 611-4515
fax: 56 611-4821
e-mail: haos@umk.pl
 • Rekrutacja na studia wyższe (przygotowanie aktów prawnych dot. procesu rekrutacji, organizacja przebiegu rekrutacji, współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, Odwoławczą Komisją Rekrutacyjną, Uczelnianym Centrum Informatycznym oraz Centrum Promocji i Informacji UMK, wprowadzanie informacji do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, rozliczanie wydatków związanych z rekrutacją).
 • Sprawy studentów cudzoziemców (prowadzenie korespondencji z kandydatami na studia, organizowanie i nadzorowanie spraw związanych z przyjęciem na studia oraz tokiem studiów studentów obcokrajowców).
 • Sprawozdawczość (przygotowywanie sprawozdania EN-1 z przebiegu rekrutacji, sporządzanie sprawozdań w tym S-10 o liczbie studentów cudzoziemców dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz innych jednostek).

 

specjalista: mgr Anna Tomkowicz
pok.: 406
tel.: 56 611-4949
fax: 56 611-4821
e-mail: annatom@umk.pl
 • Rekrutacja na studia doktoranckie (wprowadzanie danych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, przygotowanie niezbędnych aktów prawnych i wzorów decyzji).
 • Studia doktoranckie (prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów doktoranckich).
 • Stypendia doktoranckie i „projakościowe” (prowadzenie spraw związanych z podziałem przez prorektora stypendiów doktoranckich na poszczególne wydziały oraz decyzjami w indywidualnych sprawach dotyczących przyznania stypendium doktoranckiego).
 • Kredyty dla doktorantów - sporządzanie listy rankingowej absolwentów studiów doktoranckich – ustalanie grupy 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu
 • Organizowanie uroczystej promocji doktorskiej i uroczystego wręczenia dyplomów doktora habilitowanego.
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych (gromadzenie informacji związanej z przyznaniem jednostkom organizacyjnym UMK uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie rejestru nadanych w UMK stopni naukowych doktora).
 • Sprawozdawczość (sporządzanie sprawozdań o liczbie doktorantów, w tym S-12 dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych jednostek).

 

samodzielny referent: mgr Marta Żuchowska
pok.: 406
tel.: 56 611-4949
e-mail: mzuchowska@umk.pl
 • Rekrutacja na studia doktoranckie (wprowadzanie do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów informacji dla kandydatów dot. oferty studiów doktoranckich, opisów kierunków studiów, zamieszczanie informacji na portalu edukacyjnym i bieżąca ich aktualizacja)
 • Studia doktoranckie (opracowywanie wzorów dokumentów związanych z tokiem studiów doktoranckich)
 • Stypendia doktoranckie i „projakościowe” (przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących przyznania stypendium, sporządzanie raportów dotyczących ww. stypendiów doktoranckich).
 • Stypendia ministra (przekazywanie wniosków studentów o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe do MNiSW).
 • Sprawy studentów cudzoziemców (korespondencja w j. angielskim z kandydatami na studia).
 • Sprawy doktorantów cudzoziemców (organizowanie i nadzorowanie spraw związanych z przyjęciem na studia oraz tokiem studiów doktorantów obcokrajowców).
 • Organizacje studenckie, doktoranckie i koła naukowe (prowadzenie Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich UMK, sprawdzanie poprawności dokumentacji organizacji ubiegającej się o zarejestrowanie swojej działalności, przyjmowanie sprawozdań z działalności organizacji).
 • Sprawozdawczość (sporządzanie sprawozdań dot. doktorantów obcokrajowców)

 Początek strony